Eesti Vabaharidusliit

Eesti Rahvaülikoolide Liit on Eesti Vabaharidusliidu liige. 

Eesti Vabaharidusliit on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi.

Eesti Vabaharidusliidu missioon on vabahariduse teadvustamine ühiskonnas ja liikmete toetamine kodanikuühiskonna arendamiseks vajaliku õpikeskkonna loomisel.
Organisatsiooni põhieesmärk on elukestva õppe väärtustamine vabaharidusliku mõtteviisi levitamise ja kodanikuühiskonna arendamiseks vajalike võtmepädevuste kujundamiseks.

ETKA Andras

ETKA Andras on koolitusega tegelevate organisatsioonide katusorganisatsioon, mis loodi aastal 1991.

ETKA Andras missioon – eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki sidusrühmi õpikeskonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis.

ETKA Andras põhieesmärk on elukestva õppe edendamine. Selleks teeb organisatsioon edukat koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning osaleb täiskasvanuhariduse diskussioonides poliitilisel tasandil.

SA Archimedes

SA Archimedes loodi sõltumatu asutusena 1997. aastal rahvusvaheliste haridus- ja teaduskoostööprogrammide menetlemiseks Eestis.

Tänaseks on SA Archimedes Euroopa haridus- ja teadusringkondades tunnustatud partner ning tõhus abiline kõigile neile teadus-, haridus- ja arendusasutustele, kus tähtsustatakse rahvusvahelist koostööd ja seeläbi Eesti haridus- ja teadusasutuste konkurentsivõime tugevdamist.

Organisatsiooni eesmärk ühiskonnas on hoolitseda selle eest, et rakendatavad meetmed ja nende koosmõju panustaks haridus-, teadus- ning noortevaldkonna arengu edufaktoritesse:

  • tunnustatud kvaliteet
  • teadmistel ja koostööl põhinev arendustegevus
  • sihipärased investeeringud

Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti Rahvaülikoolide Liit on Haridus-ja Teadusministeeriumi strateegiline partner.

Haridus- ja Teadusministeeriumis tegeleb täiskasvanuhariduse valdkonna küsimustega täiskasvanuhariduse osakond, mille eesmärgiks on kindlustada riikliku hariduspoliitika põhimõtete ja eesmärkide kavandamine ning rakendamine täiskasvanuhariduse valdkonnas.

Haridus- ja Teadusministeeriumis eestvedamisel viiakse ellu täiskasvanuhariduse programmi, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu vajadusi arvestavad õppimisvõimalused.

Täiskasvanuharidust reguleerib täiskasvanute koolituse seadus ja koolituste korraldamist täienduskoolituse standard.