EQM on kvaliteedi tagamise märk, mis sobib kõikidele mitteformaalse õppe pakkujatele üle kogu Euroopa. EQM on süsteem, mis tagab mitteformaalse õppe pakkujate ja nende tegevuste, teenuste ja töö kvaliteedi. EQMi kasutades mõistetakse, millised organisatsiooni süsteemid ja tegevused on vajalikud, et pakkuda ning toetada kvaliteetset õppimist. Samuti võib seda kasutada toetamaks kvaliteedi arengut ja tagamist mistahes valdkonna õppe puhul.

EQMi protsessi tuumaks on pakkuja enesehindamine. Enesehindamisvorm koosneb viieosalisest küsimustikust, milles iga osa vaatleb koolitusi pakkuva organisatsiooni ja tema koolituste korraldamise erinevate aspektide efektiivsust.

 • Esimene osa, „Pakkuja ja õppe haldamine“, hõlmab kriteeriume, mis on seotud koolituste pakkuja administratiivsete protsesside ja õppeprotsessi kavandamisega.
 • Teine osa, „Õppija vajadused ja kursuste väljatöötamine“, hõlmab kriteeriume, mis on seotud õppijaga, sealhulgas õpikeskkond, kursused ja nende sisu, samuti õppija vajadused ning eesmärgid.
 • Kolmas osa, „Õpisaavutuste mõõtmine“, sisaldab õppijate saavutuste ja õppijaile antava tagasisidega seotud kriteeriume.
 • Neljas osa, „Kvaliteedijuhtimine“, sisaldab kvaliteediküsimustega seotud kriteeriume, sealhulgas enesehindamise protsessi juhtimist ning kvaliteedikultuuri organisatsioonis.
 • Viies osa, “Organisatsiooni areng”, annab ülevaate sellest, kuidas organisatsioon tagab oma jätkusuutlikkuse, sh alusdokumentidest.

EQM on kvaliteedimärk, mille algselt töötasid välja partnerid kaheksast Euroopa riigist. Esimene versioon valmis projekti RECALL Recognition of Quality in Lifelong Learning (Kvaliteedi tunnustamine elukestvas õppes) tulemusena, mis viidi läbi aastail 2006-2008 Euroopa Komisjoni toetusel Leonardo da Vinci programmi raames. Täiendatud versioon valmis projekti Quality assurance within adult education (Kvaliteedi tagamine täiskasvanuhariduses) tulemusena, mis viidi läbi aastail 2014-2016 Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel Nordplusi täiskasvanuhariduse programmi raames.

EQMi täiustades pöörati erilist tähelepanu täiskasvanuhariduse kvaliteedi soovituslikule raamistikule, mille käivitas 2013. aasta oktoobris Euroopa Komisjoni volitustega täiskasvanuhariduse kvaliteedi temaatiline töögrupp.

Eesti ekspertide rühm täiustas ja ajakohastas juhendit ning enesehindamisvormi 2018. ja 2021. aastal.

Eestis on riiklikuks hindamisorganiks Eesti Rahvaülikoolide Liit (edaspidi ERL).

Taotlemise etapid

 1. Laadige alla ja täitke taotlusvorm ning saatke Eesti Rahvaülikoolide Liidule.
 2. Taotluse menetlemine ERLi juhatuse poolt. Heakskiidu korral saadetakse taotlejale edasised juhised ja määratakse täiskasvanuhariduse/vabahariduse valdkonna ekspert.
 3. Enesehindamise protsess, milles kasutatakse EQM enesehindamise vormi. Taotleja saab eksperdilt konsultatsiooni enne enesehindamise vormi täitmist ja, vastavalt vajadusele, enesehindamise käigus. Esitage täidetud aruanne koos toetava materjaliga ERLi poolt määratud aja jooksul.
 4. Assessor viib läbi hindamise, sh koolikülastuse ja esitab ettepanekud ERLi juhatusele. Vajadusel kaasatakse täiskasvanuhariduse/vabahariduse valdkonna ekspert ja õppekavade hindamiseks erialaekspert.
 5. Otsuse EQMi omistamise kohta teeb ERLi juhatus. EQM kas omistatakse organisatsioonile kolmeks aastaks (vajadusel tehakse parendusettepanekud) või tehakse ettepanekud aruande täiendamiseks. Sel juhul hinnatakse taotlejat uuesti.
 6. Esitage ERLile 6 kuud peale märgi omistamist aruanne parendusettepanekute kohta.
 7. Vajadusel saadab tunnustuse saanud täienduskoolitusasutus ERLile informatsiooni organisatsioonis toimunud muudatuste kohta.
 8. Protsess kordub iga viie aasta tagant. Korduvtaotlemisel toimub koolikülastus vaid vajadusel.

Kvaliteedispetsialist:

Ingrid Leinus. E-post: ingrid@rahvaylikool.ee

EQM kvaliteedimärk on omistatud järgmistele täienduskoolitusasutustele:

 • Tartu Rahvaülikool
 • Tallinna Rahvaülikool
 • Pärnu Rahvaülikool
 • Kuressaare Rahvaülikool

kehtivusega kuni 28.12.2024.

Dokumendid

 • EQM taotlusvormi ja EQM enesehindamisvormi saad alla laadida SIIT.